1. Code giống điện máy xanh

Chia sẽ code gần giống điện máy xánh Demo: http://demo21.mientayit.com/ Link dowloald: https://drive.google.com/open?id=12vAjdc3_AtUfyYM7GJl1yK3pAe1lK_78