123

 

TT Môn học Số tiết Điểm thi Điểm TB TT Môn học Số tiết Điểm thi Điểm TB
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin 1 45 9,0 8,2 9 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin 2 45 5,5 5,3
2 Anh văn 1 60 5,5 5,9 10 Anh văn 2 60 6,0 5,8
3 Luật hành chính 45 7,0 7,2 11 Văn bản 45 7,5 6,5
4 Tiếng Việt thực hành 45 5,0 5,0 12 Tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước 45 7,5 6,9
5 Pháp luật đại cương 45 8,0 8,0 13 Quản trị văn phòng 45 7,0 7,8
6 Tin học văn phòng 60 6,0 6,2 14 Kỹ năng giao tiếp 45 6,0 6,9
7 Giáo dục thể chất 60 9,0 8,2 15 Tin học căn bản 75 7,0 7,0
8 Giáo dục quốc phòng 75 7,0 7,8 16 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 45 7,0 6,2
ĐIỂM TRUNG BÌNH NĂM I: 5,5 XẾP LOẠI: Trung Bình
HỌC KỲ: 3 HỌC KỲ: 4
17 Tư tưởng Hồ Chí Minh 45 5,0 5,4 23 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 45 6,5 6,3
18 Quản lý văn bản đến, văn bản đi 45 7,0 6,8 24 Xây dựng công cụ tra cứu tài liệu lưu trữ 45 6,0 5,6
19 Lập hồ sơ 45 6,0 5,6 25 Thống kê tài liệu lưu trữ 60 9,0 8,6
20 Nhập môn công tác lưu trữ 45 6,0 5,6 26 Lưu trữ tài liệu trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị – xã hội 75 7,0 7,2
21 Xác định giá trị tài liệu lưu trữ 60 6,0 5,8 27 Chỉnh lý tài liệu 75 7,0 6,6
22 Thu thập và bổ sung tài liệu lưu trữ 60 7,5 7,2 28 Ứng dụng CNTT trong công tác lưu trữ 90 5,5 5,5
ĐIỂM TRUNG BÌNH NĂM II: 7,2 XẾP LOẠI: Khá
HỌC KỲ: 5 HỌC KỲ: 6
29 Bảo quản tài liệu lưu trữ 90 8,5 7,8 33 Lưu trữ tài liệu cơ quan hành chính 45 6,0 6,2
30 Tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ 60 8,5 8,4 34 Thực hành lập hồ sơ 45 6,0 5,8
31 Thực hành nghề lưu trữ 45 5,0 5,0 35 Quản lý và sử dụng con dấu 45 8,0 7,8
32 Lịch sử công tác văn thư Việt Nam 45 6,0 5,6 36 Tổ chức lao động khoa học công tác văn thư 45 7,0 6,2
ĐIỂM TRUNG BÌNH NĂM III: 6,2 XẾP LOẠI: Trung Bình Khá
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP
TT MÔN THI Điểm thi * Điểm trung bình chung toàn khóa: 6,3
1 Chính Trị 5,4 * Điểm xếp loại tốt nghiệp: 6,7
2 Lý thuyết nghề 8,0 * Xếp loại tốt nghiệp: Trung Bình Khá
3 Thực hành nghề 6,5

Comments

comments